Fotodokumentation

 

Framsidan vetter mot sydväst.

SBA 518-23

Byggnaden ligger i en sluttning. Efter problem med sättningar har kraftiga fundament av betong gjutits mot sockeln.

SBA 518-21

 

Gaveln mot nordväst saknar fönster förutom i gavelröstet.

SBA 518-24

Samtliga fönster är kopplade och har pressade beslag som var vanliga under första hälften av 1900-talet.

SBA 522-8

Utformning kring takfoten.

SBA 522-14

Dörr till källaren med smidda beslag. Källargolvet har grävts ur, därför det stora glappet under dörren.

SBA 522-22

Rum 1, förstugan, har masonitklädda väggar med en ådrad bröstningspanel.

SBA 520-22

Rum 2, skrubb under trappan. Här syns att sydöstra ytterväggen och en del av mellanväggen är av tegel. Detta kan vara en lagning som har med sättningarna i denna del att göra, men när den tillkommit är okänt.

SBA 520-191

Rum 3. I detta rum fanns telefonstationen mellan 1911-1949 (-51). Väggarna har nedtill rester av cementputs. Nuvarande ägare Carlo Taccola.

SBA 518-17

Rum 3. Öppningen mot förstugan har ändrats vid flera tillfällen. I vänstra hörnet har det troligen funnits en eldstad.

SBA 520-23

Rum 3. I västra hörnet syns delar av bjälklaget med inmurade bjälkar som vilar på ler/halmväggen.

SBA 522-16

Rum 3, västra hörnet. Lera och halm ligger i avgränsade lager. Stampningen av båda väggarna i vinkeln har skett samtidigt, de har samma lagerföljd.

SBA 522-15

Rum 3, öppning mot rum 4. Karmkistan är av allt att döma bärande och är av samma stycke som smygens raka stenimiterande utsmyckning. Dörrkistan var troligen på plats redan under stampningen av väggen. Runt karmen har man tätat med tegelbitar.

SBA 520-25

Rum 4. På en vägg finns delar av äldre, troligen ursprunglig puts bevarad. Senare har väggen varit tapetserad. På ca 80 cm höjd från golvet syns den 8,5 cm tjocka sågade regeln som löper kring rummen i bottenvåningen.

SBA 518-15

Rum 4. Fönstersmygen har frilagts från sentida masonit. Den består av en karmkista av 6,5 cm tjocka plank i överdelen och 3,5 cm tjocka vid sidorna. De kraftiga dimensionerna tyder på att den är bärande. Den har troligen placerats här redan under stampningen av väggen. Ytterväggen är ca 60 cm tjock.

SBA 521-6

Rum 4. Fogning av reglar i väggen. I hörnet har senare trälister för pappspänning av tapeter fällts in.

SBA 521-2

Rum 4. I smygen mot rum 5, köket, har karmen huggits slät för att passa för senare tiders masonit. Då framträder konstruktionen med kraftiga plank, 6,5 cm tjocka, på ovansidan som bärs av stående plank, 5,5 cm tjocka, med fyllning i. Mellanväggen är ca 45 cm tjock.

SBA 521-5

Rum 4. I hörnet syns en trälist som fällts in efter uppförandet för att kunna spänna papp som underlag för tapeter.

SBA 521-4

Rum 5, köket. Här finns dels inredning från 1910-20-talet, dels masonit på väggar och tak som tillkommit senare.

SBA 518-18

Skänkskåp från 1910-20-tal.

SBA 521-12

Rum 5, köket. Spisen har fått ge plats för en elspis som också tagits bort.

SBA 521-10

Rum 6 och 7, trappa och övre hall samt trappa till vinden. Hallen har flera ålderdomliga detaljer, plankgolv, hyvlade bräder i taket och äldre snickerier.

SBA 518-11

Rum 8, kök, har inredning från 1940-talet.

SBA 621-17

Rum 8. I en garderob syns en äldre tapet.

SBA 522-12

Rum 9 har golv av plankor som tyvärr lackats. Snickerierna är från början av 1900-talet men väggar och tak klädda med masonit respektive fiberplattor. Rörspisen kan vara ursprunglig.

SBA 518-8

Rum 10, tidigare kök. På övervåningen finns ingen bindande regeln i ler/halmväggen. Övre delen av väggen består av två varv huggna stockar.

SBA 518-6

Rum 10 har halvfranska rokokodörrar Efter de kraftiga sättningarna i denna del av huset har dörren måst anpassas efter nya förhållanden.

SBA 518-7

Rum 10. I den sydöstra väggen tycks bjälkarna bytts ut. De saknar färglager och de karaktäristiska huggningen för att puts skall fästa.

SBA 521-22

Rum 10, öppen spis med murstock av bränt tegel.

SBA 521-20

Rum 10, stolpgångjärn i dörr till hallen av en typ som förekommer mellan ca 1800-1850.

SBA 522-11

I trappan upp till vinden finns rester av kalkputs med underst ett ljust rosa färgskikt och däröver ett ljusblått (kimrök).

SBA 518-13

Vinden är delvis inredd. För övrigt är den helt oisolerad.

SBA 518-12

Under östra hörnet finns en mindre källare där det funnits pannrum och potatiskällare. Under pågående arbete har golvet grävts ur och en rustbädd av obarkade stockar i sand frilagts. I hörnet hänger murstocken.

SBA 518-19

I främre delen av källaren, ytterväggen mot sydöst, var rustbädden upprutten.

SBA 522-18

Ragnar Grip, mjölnare, 1947

Bo Grip

Vanja Grip, telefonstationens föreståndare, och hunden Roy, omkring 1950.

Bo Grip

Översta bilden: Anna Grip (Ragnar Grips mor), okänd, Ragnar Grip, fyra okända, omkring 1935.

Anna och David Grip omkring 1930.

 Bo Grip

 

 

 

Från telefonstationrummet omkring 1950. Okända telefonister och Vanja Grip, föreståndare.

 Bo Grip

Kvarnen från mitten av 1950-talet.

 Bo Grip